TRAUT Bernard

10 - 1959 - En Opération - 2

10 - 1959 - En Opération - 2

11 - 1959 - ferme Martin - Bt.  principal

11 - 1959 - ferme Martin - Bt. principal

12 - 1959 - Ferme martin - Bt. 3ème section & foyer au fond

12 - 1959 - Ferme martin - Bt. 3ème section & foyer au fond

13 - 1959 - Ferme Martin 1

13 - 1959 - Ferme Martin 1

14 - 1959 - Ferme Martin 2

14 - 1959 - Ferme Martin 2

15 - 1959 - Ferme Martin 3

15 - 1959 - Ferme Martin 3

16 - 1959 - Ferme Martin Bt 1ère section

16 - 1959 - Ferme Martin Bt 1ère section

17 - 1959 - Hélico Bell

17 - 1959 - Hélico Bell

18 - 1959 - Noël Ferme Martin

18 - 1959 - Noël Ferme Martin

19 - 1959 - Opération - Au Chélia 2

19 - 1959 - Opération - Au Chélia 2